PHIẾU ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ ( CANTHO UNIVERSITY SOFTWARE CENTER)
Khu III, Đại học Cần Thơ - 01 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ
Tel: 0292.3731072 & Fax: 0292.3731071 - Email: cusc@ctu.edu.vn
登入 Google即可儲存您的進度。瞭解詳情
Thông tin cá nhân
Họ tên sinh viên : *
MSSV : *
Ngày sinh : *
月份
/
日期
/
年份
Nơi sinh: *
Địa chỉ liên lạc : *
Điện thoại : *
Email : *
Trình độ chuyên môn
Trình độ học vấn : *
Trình độ Anh văn *
Ngoại ngữ khác :
Bằng cấp chuyên môn APTECH *
Bằng cấp chuyên môn khác
Muốn tìm việc làm trong lĩnh vực (có thể chọn nhiều hơn một) *
必須填寫
Nơi muốn tìm việc làm (ghi rõ tên tỉnh/thành phố): *
Kinh nghiệm làm việc :
Tên cơ quan :
Thời gian làm việc
Từ ngày :
月份
/
日期
/
年份
Đến ngày :
月份
/
日期
/
年份
Công việc được giao :
Sở thích
Sở thích (thể thao, văn nghệ…) *
提交
清除表格
請勿透過 Google 表格提交密碼。
這個表格是在 Can Tho University 內建立。 舉報濫用情況